Opvoedingsproject

Het opvoedingsproject van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar

We leven in een unieke tijd. De tijd kantelt: de cultuur van gisteren ligt in de kering met de cultuur van morgen. Voor vele mensen lijkt het wel of de wegwijzers naar geluk in alle richtingen staan. Daarom is dit geen makkelijke tijd maar tegelijk toch ook een gunstige tijd om op te voeden.

Deze kentering werpt immers een schaduw af op mensen. Ze zijn in verwarring, twijfelen aan de toekomst, voelen zich innerlijk leeg. Hun vertrouwen is zoek. Deze maatschappij lijkt soms moe en zonder project. Iedereen is door deze tijd getekend: jong en oud, opvoedeling en opvoeder. We staan dan ook sterker dan voorheen voor de uitdaging – samen – te kiezen voor een nieuwe toekomst. De nieuwe cultuur – in dialoog – voorbereiden is dé kernopdracht van opvoeden vandaag.

Een opvoeding op de maat van morgen heeft opvoeders nodig die getuigen van hoop en die leven vanuit het evangelie. Lodewijk Donche was zo een man. Hij leefde vanuit een bewogenheid die andere mensen, zelfs tot op vandaag in beweging zet. Hij werd gegrepen door Jezus Christus en koos onvoorwaardelijk voor een leven in dienst van de armen van zijn tijd.

Hij wilde Jezus nadoen en koos uit het evangelie een zestal basishoudingen als pijlers voor zijn opvoedingsproject en hij beklemtoonde dat:

Onze opvoeding is gericht op het leven

Kinderen zijn kleine zinzoekers die uitkijken naar mensen die hen de weg naar het goede leven tonen.
Daarom moeten we als opvoeders hen de waarden waarin we zelf geloven consequent voorleven.


Onze opvoeding streeft naar totale persoonsvorming

Het is een eerste en boeiende opdracht in elk kind zoveel mogelijk talenten van het hoofd, het hart en de handen te ontdekken en te ontwikkelen. We streven dan ook naar zowel een hoog leerpeil als naar een brede vorming.


Onze opvoeding getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten

Opvoeders die kiezen voor de zwaksten hebben vooral ook aandacht voor de leerzwakke en leervertraagde leerlingen. Zij zoeken voortdurend naar vormen van differentiatie en aangepaste leerhulp en begeleiding.


Onze opvoeding steunt op een persoons-bevorderende relatie

Nabij willen zijn is opvoeden met hartelijkheid: leerlingen laten voelen dat men van harte les geeft en een hart heeft voor wat hen raakt.


Onze opvoeding heeft een zorg voor eigentijdse geloofsopvoeding

Deze tijd vraagt om een vernieuwd godsdienst-onderricht dat de jeugd niet zozeer helpt geloven in een leer, maar helpt leren in geloof en haar via een cultuur van de stilte op weg zet naar een herontdekking van een cultuur van het gebed.


Onze opvoeding haalt kracht uit een goede samenwerking

Dit opvoedingsproject zal maar lukken als we als groep streven naar eensgezindheid rond het essentiële en we elkaar bemoedigen in elkaars gaven.