Onze schoolvisie

Als schoolteam streven we naar eensgezindheid rond het essentiële en bemoedigen we elkaar daarin. Vanuit deze verbondenheid werken we aan eenzelfde missie:

Wij willen als schoolteam kwaliteitsvol onderwijs uitbouwen, zodat alle kinderen die ons zijn toevertrouwd, kunnen ontwikkelen met hoofd, hart en handen. Daarom hanteren we een boeiende en motiverende lerarenstijl.

We leggen het accent op het leerproces en niet alleen op het product. Leerlingen mogen ontwikkelen op hun eigen tempo en volgens hun eigen mogelijkheden en talenten. Daartoe voorzien we – naast basisleerstof - verrijkings- en verdiepingsleerstof, remediëring en differentiatie.

We willen onze leerlingen leren omgaan met fouten of problemen want dat biedt hen groeikansen.
Naast kennis en vaardigheden willen we onze kinderen dan ook attitudes bijbrengen, voor nu en voor later.
Kinderen krijgen kansen om zich creatief te uiten in de klas en op de speelplaats.

We geloven dat dit alles pas kan in een warm en veilig pedagogisch klimaat. Kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen bij elkaar, bij hun leerkrachten, bij de directie en bij alle medewerkers van de school.

In onze school wordt het verhaal van Jezus verteld en gehoord. Zijn levenswijze, zijn manier van omgaan met mensen krijgt gestalte en is te zien en te voelen in de manier waarop we elke dag met elkaar en met de wereld omgaan.

We kiezen voor een positieve benadering van kinderen met duidelijk afspraken en structuur, en met onderling respect tussen leerlingen en leerkrachten, maar ook tussen leerlingen onderling. Dat vertaalt zich in onze leefregels op school en de wijze waarop we deze nastreven.

Dat respect vind je ook in de manier waarop we communiceren met elkaar, met de leerlingen, met de ouders. Via een open communicatie willen we tot gesprek komen met elkaar, met onze leerlingen, met de ouders. Daarin willen we openstaan voor wat de ander vertelt en rekening houden met elkaars gevoeligheden om zo constructief te werken naar een gemeenschappelijk doel: het welzijn van elk kind op onze school.